Make your own free website on Tripod.com
dobro dojdovteФонд за здравствено осигурување на Република Македонија  • cekaj...
 •  Sign  Up    Sign  In  

  ИНФОРМАТОР НА ССКЦ

  Колективен договор на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар - Скопје
  Колективниот договор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје
  Колективен Договор на ЈЗУ Клиника за максилофацијална хирургија - Скопје
  Колективен Договор на Клинички центар :

     
   


  Македонски календар 2010

  nema titlepic06