Make your own free website on Tripod.com

               Vrz osnova na ~l.13, 15 i ~l.28 od ZRO "Slu`ben vesnik na RM" broj 62/05 i 106/08", i ~l. 14 i 22 od Zakon za pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe "Slu`ben vesnik na RM br.142/09", Kolektivniot Dogovor za zdravstvena dejnost na RM br.60/06, 156/07 i 17/09" kako i Poedine~en Kolektiven dogovor del za plati i drugi prava po osnov na plata i nadomestoci na plata br.07-2353/1 od 13.03.2009.god.:

 

1.Rabotodava~ot JZU Univerzitetska klinika za Ginekologija i aku[erstvo,ul. Vodwanska 17 - Skopje BDS br.6259855 zastapuvana od Direktorot D-r Spec. Саша Јовчевски(ponatamu rabotodava~ot) i

2.Rabotnikot            ______ so adresa                                       so EMBG                                na den 01.04.2009.god. go sklu~ija sledniot :

 

 

 

 

 

 

                                      D O G O V O R   z a   V R A B O T U V A W E

 

 

                                                           ~l.1

                   So  ovoj  dogovor  se  utvrduvaat pravata, obvrskite i odgovornostite od raboten odnos me\u rabotodava~ot i  rabotnikot.

      - Rabotnikot zasnova raboten odnos na N E O P R E D E L E N O  vreme  na den  05.09.2007 .god. so polno rabotno vreme na rabotno mesto :

      -                                                                   , so stepen na obrazovanie                     .

 

      Obvrskite na rabotnikot

                                                           ~l.2

                        - Rabotnikot gi prifa]a obvrskite [to proizleguvaat od zakonot za rabotni odnosi,zakonskite i drugi

                 propisi ,Kolektivniot dogovor za zdravstvena dejnost na RM ,Statutot i aktite na rabotodava~ot,  odnosno :

                        - ]e se pridr`uva kon dadenite ovlastuvawa i istite nema da gi zloupotrebuva i pre~ekoruva.

                        - ]e gi po~ituva op[tite i poedine~nite naredbi, upatstva i odluki na rabotodava~ot ,neposredniot

                     rakovoditel i organite na upravuvawe.

                        - Rabotite ]e gi obavuva sovesno, kvalitetno i navremeno a sredstvata za rabota da gi koristi ekonomi~no,

                     celoobrazno, odgovorno i da ostvaruva pozitivni rezultati vo rabotata.

                        - ]e se pridr`uva kon propi[anoto rabotno vreme i toa 40 ~asa vo rabotnata nedela, a dokolku rabotata e

                     organizirana vo smena, najmalku 32 ~asa vo rabotnata nedela, kako i da se pridr`uva kon propi[anite merki

                     za za[tita pri rabotata.'

                        - Pravilno i sovesno }e se odnesuva sprema rabotodava~ot i ostanatite rabotnici i sprema pacientite i

                     so svoeto odnesuvawe ]e go ~uva ugledot na rabotodava~ot , ]e ja ~uva delovnata i profesionalna tajna,

                        - Dokolku rabotnikot po svoja vina napravi [teta na rabotodava~ot vo rabotata, odnosno vo vrska so

                     rabotata, istata ]e ja nadomesti soglasno pozitivnite propisi.

 

                Obvrskite na rabotodava~ot

                                                           ~l.3

                        - Rabotodava~ot gi prifa ]a obvrskite [to proizleguvaat od Zakonot za rabotni odnosi, Zakonot za

                     pridonesi od zadol`itelno socijalno osiguruvawe,Zakonot za personalen danok, Kolektivniot dogovor

                     za zdravstvena dejnost na RM , Statutot i dr. op[ti akti, odnosno rabotnikot :

                        - Da go rasporedi na rabotno mesto vo ramkite na stepenot na negovata stru~na podgotovka.

                        - Da mu gi obezbedi potrbnite uslovi za rabota za izvr[uvawe na prevzemenite rabotni zada~i.

                        - Da mu gi obezbedi potrebnite sredstva za za[tita pri rabota.

                        - Da mu ovozmo`i propi[ani odmori i otsastva od rabota vo soglasnost so potrebite i mo`nostite

                     na rabotniot proces.'

                        - Da mu ovozmo`i stru~no usovr[uvawe vo soglasnost so mo`nostite i potrebite na rabotniot proces.

                        - Da mu obezbedi soodvetna isplata na mese~nata bruto plata ( neto plata, personalen danok na dohod i

                     pridonesi za zadol`itelno socijalno osiguruvawe )  po koeficient na slo`enost od  3.32 koef..

                        - Da mu isplati 0.5% dodatok na osnovnata plata za sekoja godina raboten sta` a najmnogu 20%.

                        - Da mu isplati (dokolku mu sleduva na negovoto rabotno mesto) zgolemena plata za pote[ki uslovi na

                     rabotata (soglasnosta od Ministerstvoto za trud i socijalna politika)

                        - Da mu isplati dodatok na plata po osnov na rakovodewe i odgovornost po koeficient od  .

                                                           ~l.4

                        - Rabotodava~ot  se  obrzuva  da  ja  zgolemi  osnovnata plata po ~as na rabotnikot , i toa za :

                        - De`urstvo , prekuvremena rabota , rabota no]e rabota na praznici, po prilo`en mese~en izve[taj  od  ovlastenoto lice.

                                                           ~l.5

                        - Rabotodava~ot se obrzuva da mu dostavi na rabotnikot zaverena presmetka na presmetanite i uplatenite

                      pridonesi, najdocna  15 dene od denot ne isplatata na plata ili del od plata kako i :

                        - Da mu dostavi zbiren godi[en izve[taj po istek na godinata najdocna do 15. februari narednata godina.

                        - Da mu isplati zgolemena plata dokolku raboti vo denovite na praznicite vo koi ne se raboti, za no]na

                      rabota, za rabota podolgo od 40 ~asavna rabotna nedela ; vo visina utvrdena so Kolektivniot dogovor za

                      zdravstvena dejnost na RM.

                        - Da mu obezbedi navremeno informirawe za site raboti od interes za efikasno vr[ewe na negovite rabot-

                      ni zada~i i za uspe[no funkcionirawe na rabotodava~ot.

 

   Prestanok na va`ewe na Dogovorot za vrabotuvawe

                                                           ~l.6

                          Ovoj Dogovor prestanuva da va`i vo slednite slu~aevi :

                        - So spogodbeno raskinuvawe.

                        - So otkaz od rabotnikot ili rabotodava~ot, so otkazen rok od vremetraewe 1 mesec ,ili bez otkazen rok po

                      barawe od rabotnikot, vo soglasnost so Zakon.

                        - So otka`uvawe na ovoj Dogovor od strana na rabotodava~ot poradi osnovani pri~ini povrzani so odnesu-

                      vaweto na rabotnikot(li~na pri~ina od strana na rabotnikot) ili poradi pri~ina zasnovana na potrebite

                      na funkcionirawe na rabotodava~ot (delovna pri~ina) vo soglasnost so Zakon, Kolektiven dogovor za

                      zdravstvena dejnost i aktite na rabotodava~ot

                        - Po istekot na vremeto za koe e sklu~en.

 

                                                           ~l.7

                   Dogovorot e sklu~en vo 4( ~etri ) ednakvi primeroci, od koi eden za rabotnikot, a ostanatite za rabotodava~ot.

 

 

 

             Rabotnik                                                                                                                                                         Rabotodava~

                                                                                                                                                              Direktor na JZU Univerzitetska

                                                                                                                                                             klinika za Ginekologija i aku[erstvo

                                      

                                                                                                                                                                    D-r Spec. Саша Јовчевски

      _____________________

 

                                                                                                                                                                    ______________________________