Make your own free website on Tripod.com
IME PREZIME RABMESTO
Valentina Ackovi} Aku{erka vo Oddelenie rodilni sali
Gordana Adamova Rakovoditel na Oddelenie rodilni sali redoven profesor subspecijalist
Slavica Aleksandrova Bolni~ar (~ista~-transporter)
Irena Aleksioska Doktor na medicina
Katerina Aleksoska Medicinska Sestra
\or|e Aleksovski Pomo{en Blagajnik
Igor Aluloski Rakovoditel na Oddelenie Operativen blok , aku{erski sali Lekar Specijalist ,pomlad asistent
Toni Ampev Administrator
Zdravko Anastasovski Domakin
Marjan Andonov Bolni~ar
Irena Andonova Lekar Specijalist ,pomlad asistent
Milka Andonova Medicinska sestra vo intenzivna nega
Mara Andova Bolni~ar(~ista~-transporter)vo odelenie urgentna ginekologija
Silvana Andreevska Otse~en med.laborant na otsek-15/1'za virusolo{ko ispituvawe na sterilitet
Nikolina Angelovska Transporter-~ista~
Blagoja Angelovski Bolni~ar (~ista~ - transporter)
Lidija Antevska Medicinska sestra
Vesna Antovska Rakovoditel na Oddelenie " ginekologija 3 " redoven profesor, doktor na nauki  subspecijalist
Anita An|elkoska Aku{erka
Borka Apostoloska Oddelenska Medicinska sestra na oddelenie za ginekolo{ka endokrinologija
Liljana Apostolova Aku{erka vo intenzivna nega
Jagutka Arsenova Pedagog - androlog (magister)
Pavlinka Arsova Vi{a Oddelenska Medicinska sestra za anestezija i reanimacija vo oddelenie-guts
Sla|ana Arsova Laborantski tehni~ar
Lepa Arsovska Servirka (so SUU)
Vasilka Arsovska Oddelenska Medicinska Sestra vo Oddelot za anestezija,reanimacija i intenzivno lekuvawe
Aleksandra Atanasova Rakovoditel na Oddelenie laboratorija na hematolo{ko-biohemiski endokrinolo{ki ispituvawa      Lekar Specijalist
Vaska Atanasovi} Bolni~ar(transporter- ~ista~) na oddelinie puerperium 1.i 2.
Nata{a Avramovska Administrator vo arhiva
Sowa Avramovska Aku{erka vo Rodilna sala
Du{anka Avukatova Oddelenska medicinska sestra aku{erka na oddelenieto gak ambulantno-poliklini~ka dejnost.
Emilija Badeva Lekar Specijalist
Jovanka Bajkovska Markov Operator na terminal - daktilograf vo otsek AOP
Arta Bina Lekar na specijalizacija
Kristina Bla`eva Lekar Specijalist- magister asistent
Slavica Bla`evska Otse~na Medicinska sestra na oddelenie sterilitet
Maja Bo`inovska Administrator
Nadica Bo`inovska Medicinska Sestra - aku{erka - instrumentarka vo oddelenie operacioni sali
Qubinka Bo`inovska Aku{erka vo Oddelenie za intenzivna peripartalna nega i terapija
Violeta Bo`inovska Rakovoditel na Oddelenie za anestezija i reanimacija vo uroginekologija (GUTS), lekar specijalist primarius
Bogica Bogdanoska Aku{erka vo Oddelenieto za puerperium
Lepa Bogdanovska Laborant
Svetlana Bogdanovska Oddelenska Medicinska sestra na oddelenie za patolo{ka bremenost
Vaska Bogdanovska Bolni~ar(transporter -~ista~) vo oddelenie za urgentna ginekologija i dnevna bolnica
Pavlina Bogeska Bolni~ar( ~ista~- transporter) vo operacioni sali i intenzivno peripatalno aku{erstvo
Maja Bojaxieva Fakturist - operator na terminal
Dan~e Bonevska Aku{erka vo rodilna sala
Toni Bo{kovski Transporter - ~ista~
Ana Budimovska Medicinska sestra vo ambulantno poliklini~ka dejnost
Sne`ana Bujaroska Referent za rabotni odnosi - personalec
Dragana Bukilica Aku{erka vo oddelenie ambulantno poliklini~ka dejnost
Gabriela Bu{inoska Ivanova Lekar  Specijalist-pomlad asistent
Emalinka Car~eva Medicinska sestra vo Oddelot za anestezija,reanimacija i intenzivno lekuvawe
Qup~o Cekovski Magacioner-materijalen knigovoditel
Elisej Cicimov Direktor od oblast na ekonomski nauki
Biqana Cubalevska Medicinski laborant
Sne`ana Cvetanovska Otse~na Medicinska sestra na otsekot za anestezija i reanimacija pri guts operacii
Jasmina Cvetkovska Samostoen referent za stoki i uslugi
Ana Dabeski Oddelenska sestra vo Oddelenie za ambulantno poliklini~ka dejnost
Drage Dabeski Lekar specijalist,pomlad asistent
Qubica Damjanovska Aku{erka vo Oddelenie rodilna sala
Anxela Danajlovska Aku{erka vo Oddelenie Rodilni sali
Ana Daneva Markova Lekar specijalist pomlad asistent
Renata Dimitrioska Lekar  Specijalist
Valentina Dimitrioska Otse~na Medicinska Sestra vo Otsek "A" na Oddelenie za anestezija i reanimacija vo ginekologija
Goran Dimitrov Lekar specijalist magister vo Oddelenie za Ambulantno poliklini~ka dejnost
Zoran Dimkovski Laborant vo (ambulantno poliklini~ka dejnost i laboratorii)na gak
Tawa Dimova Aku{erka instrumentarka vo Oddelenie Operacioni sali
Anita Dimovska Otse~na sestra na Otsek "B" intenzivna nega vo oddelenie OINT
Liqana Dimovska Transporter-~ista~
Tawa Dimovska Aku{erka vo mle~na kujna-bolno dete
Radica Di{lieva Medicinska sestra  vo ambul.polik.
Zorica Doneva Oddelenska med. sestra vo oddelenie za anestezija i reanimacija vo aku{erstvo
\or|i Filev Lekar Specijalist pedijatar
Natalija Gadanec Ketikidis Oddelenska aku{erka vo Oddelenie za uroginekologija 1
Nata{a Gavriloska Simoska Aku{erka vo Oddelenie pureperium
Sne`ana Georgieva Janevska Rakovoditel na Oddelenie za ginekolo{ka endokrinologija lekar specijalist
Jadranka Georgievska Rakovoditel na oddelenie za urgentna ginekologija i dnevna bonica ,asistent lekar specijalist magister
Zorica Georgievska Aku{erka vo oddel za novorodeni zdravi
Aleksandra Gerasimovska Medicinski laborant
Gordana Gi`arovska Aku{erka vo oddelenie za promena na tezova statika
Olgica Gigova Rakovoditel na Slu`ba za finansovo,smetkovodstveno rabotewe
Sne`anka Go~eva Otse~na Medicinska sestra na Otsek "A" vo Oddelenie operativen blok so  operacioni sali
Silvana Go~evska Oddelenska sestra na intenzivna nega na neonatologija OINT
Lidija Grbevska Rakovoditel na Oddelenie GAK -Ambulantno poliklini~ka dejnost,lekar specijalist primarius
Krste Grujevski Rakovoditel na Otsek za aop i mati~na evidencija
Tatjana Gur`anova Mileva Lekar Specijalist po aku{erstvo i ginekologija-pomlad asistent
Elizabeta Hambova Aku{erka vo oddelenie ginekolo{ka endokrinologija i dnevna bolnica
Marija Haxi Lega Lekar Specijalist ,pomlad asistent
Nusrije Haxiu Aku{erka vo oddelenie intenzivna nega na novorodeni deca
Deniza Haxi} Medicinska sestra vo ambulantno poliklini~ka dejnost
Qumturije Hoxa Medicinska sestra vo oddelenie za ambulantno poliklini~ka dejnost
Qubinka Hristova Aku{erka-Instrumentarka vo oddelenie operacioni sali
Tawa Hristova Dimkovska Biolog- Biohemi~ar Specijalist vo oddel.za citogenetska laboratorija
Vasil Iliev Rakovoditel na Oddelenie za promena na tazova statika doktor na nauki redoven profesor supspecijalist
Dragica Ilieva Oddelenska sestra vo Oddelenie operacioni sali
Valentina Ilkovska aku{erka vo Rodilna sala
Nebahat Ismaili medicinska sestra - aku{erka
Daniela Ivanova Panova Rakovoditel na Otsek "B" vo Oddelenie za ginekolo{ka endokrinologija, Lekar Specijalist
Gorinka Ivanovska Oddelenska Med.sestra na Oddelenie puerperium
Stanka Ivanovska Medicinska Sestra na oddelenie za intenzivna nega na novorodeni deca
Sne`ana Jakovlevska Medicinska sestra vo puerperium
Enis Jakupovi} Transporter-~ista~
Miru{ka Jak{oska Aku{erka vo Ambulanta za interventno eho
Irena Janakievska Aku{erka
Letka Janeva Biolog na specijalizacija
Jordanka Janevska Bolni~ar( transporter -~ista~) vo oddelenie patolo{ka bremenost 1. i 2.
Liljana Janevska [ef na oddelenie Republi~ki centar za humana reprodukcija
Sla|ana Janevska Bolni~ar - Higieni~ar
Dragica Jankulovska bolni~ar(~ista~- transporter)
Sne`ana Jan~evska Rakovoditel na Oddelenie za neonatalna intenzivna nega i terapija, specijalist magister, doktor na nauki,vi{ nau~en sorabotnik primarius
Qirie Ja{ari Aku{erka vo Oddelenie rodilni sali
Cana Ja}imoska Transporter-~ista~
Vesna Joki} Aku{erka na Oddelenie - puerperium
Slobodanka Jon~eva Otse~na Medicinska sestra vo Oddelenie za promena na tazova statika , Otsek "B"
Aleksandra Jordanovska Aku{erka
Aneta Jordanovska Analiti~ar - Knigovoditel
Milena Jovanoska Aku{erka vo oddel za novorodeni deca
Daniela Jovanova [ef na Otsek "A" na oddel.ginekolo{ka onkologija 2 , lekar specijalist
Lila Jovanova Medicinska Sestra
Slavica Jovanova Aku{erka vo oddelenie intenzivna nega
Nenad Jovanovi} Referent za Priem i ispis na bolni - operator na terminal
Sofija Jovanovi} Bolni~ar
@aklina Jovanovska Otse~na med.sestra na otsekot za aku{erska anestezija i analgezija vo rodilna sala.
Viktorija Jovanovska [ef na Otsek ,,A,, vo Odddelenie za patolo{ka bremenost i visokorizi~na bremenost  Lekar Specijalist,pomlad asistent
Stoimko Jovanovski Bolni~ar(~ista~- transporter) na oddel za kontrola na fer.i urg.ginekologija-dnevna bolnica
Suzana Jovi} Aku{erka vo Oddelenie rodilni sali
Rosa Jov~evska Bolni~ar( ^ista~-transporter) vo rodilni sali
Sa{a Jov~evski Direktor,[ef na Otsek za infertilitet i asistirana reprodukcija Lekar Specijalist,pomlad    asistent
Anita Kaevska Oddelenska Medicinska sestra vo Oddelenie za novorodeni deca
Dafina Karaxova Lekar Specijalist
Blagunka Kazakovska Aku{erka vo Ambulantno poliklini~ka dejnost - ambulanta za rizi~na bremenost
Marina Kimovska Transporter-~ista~
Gordana Kiproska Lekar Specijalist,pomlad asistent
Mile Kitanovski Biolog na specijalizacija
Len~e Kolova Medicinska sestra vo laparaskopska operaciona sala
Rada Komnenovi} Bolni~ar(~ista~-transporter) na oddelenie ginekologija 3. i 4.
Sne`ana Koneska Otse~na Medicinska sestra vo oddelenie za promena na tazova statika ,otsek "a"
Blaga Kostadinova Medicinska sestra vo ambulan.poliklin. dejnost
Ana Kostovska Medicinski laborant
Ivana Kostovska Aku{erka bo oddel tazova statika-GUTS
Jasmina Kostovska Medicinska Sestra-aku{erka vo oddelenie novorodeni deca
Keti Kostovska Transporter-~ista~
Radica Kostovska Aku{erka na (intenzivna terapija) na neonatologija
Goran Ko~oski Lekar specijalist, pomlad asistent
Sne`ana Kraj~evska Fakturist-operator na terminal
Danica Kraleva Referent za priem i ispis na stacionarni bolni
Irena Krsteska Medicinska sestra-aku{erka vo oddelenie patolo{ka bremenost
Iskra Krstevska Lekar na specijalizacija pomlad asistent
Jonka Krstevska Bolni~ar (~ista~-transporter)na oddel.puerpum 1 i 2
Sne`ana Krstevska Bolni~ar(~ista~-transporter) na oddelenie puerperium 1. i 2.
Goran Krsti} Odgovoren vo tehni~ki servis vo slu`ba za nemedicinska dejnost
Violeta Krsti} Aku{erka na Detski oddel-intenzivna nega
Majda Krstovska Laborantski Tehni~ar
Hristo Kuleov transporter
Mirvet Kurti{ Bolni~ar Transporter na oddelenie ginekologija 5. i 6.
Azra Ku~ Lekar specijalist
Zore Lazareski Rakovoditel na sektor,samostoen referent so posebni odgovornosti za smetkovodstvo
Aleksandra Lazarova Lekar na specijalizacija pomlad asistent
Smiqka Lazarovska Rakovoditel na Slu`ba za administrativno pravno,kadrovo i op{totehni~ko rabotewe
Bratica Lazovska Rak.na Otsek za Ivf i embiotransfer so androlo{ka labor.biolog biohemi~ar specijalist  po medicinska genetika
Qupka Levi Rakovoditel na Otsek za postoperativno budewe i intenzivna nega vo oddel.za anestezija i reanimacija vo aku{erstvo, lekar specijalist-primarius
Vesna Livrinova Lekar specijalist-pomlad asistent
Sne`ana Maksimovska Bolni~ar(~ista~-transporter)
Sevim Maksutovi} Aku{erka na (intenzivna terapija) na oddelenie neonatologija
@aklina Manasievska Otse~na Medicinska sestra na otsek za kireta`a i dijagnosti~ki postapki
Trajanka Manasijevi} Bolni~ar
Ana Maneska Medicinska Sestra instrumentarka vo Oddelenie operacioni sali
Borka Manevska Pera~ na Stakleni sadovi vo laboratorija
Hani Marina Bajraktarova Rakovoditel na Oddelenie bolni~ka apteka dipl.farmacevt
Zoran Markovi} Rakovoditel na sektor za tehni~ko odr`uvawe Dipl.Elektro in`iner
Dijana Markovska Aku{erka vo Oddelenie za intenzivna nega
Elizabeta Martinovska Medicinska sestra vo oddel na intenzivna nega
Iskra Martinovska Lekar Specijalist
Lidija Maxovska Lekar Specijalist
Maja Maxovska Psiholog
Simeon Maxovski VKV Voza~ Nabavuva~
Mirsad Ma{ovi} Transporter-~ista~
Zumrut Mehmed Medicinska sestra vo Oddelenie puerperium
Turkijan Mehmedov Bolni~ar(transporter, ~ista~ na hodnici )
Megi Micevska Diplomiran Biolog na specijalizacija
Vesa Micevska Medicinska sestra - aku{erka vo ambul.polikl.dejnost
Sne`ana Mickova Aku{erka na Oddelenie PIN
Vaska Mickovska Aku{erka
Svetlana Mihajlova Oddelenski laborant
Mirjana Mihajlovska Aku{erka vo oddel za novorodeni zdravi
Lila Mijoska Oddelenska aku{erka vo Oddelenie rodilna sala
Gordana Milanovska Aku{erka vo ambulanta poliklini~ka dejnost
Nada Milanovska Servirka (so SUU)
Jelica Mileska Bolni~ar(~ista~- transporter) na oddelenie ginekologija 3. i 4.
Julijana Mili} Transporter-~ista~
Rozeta Milo{evska Medicinska sestra vo oddelenie ginekolo{ka onkologija 1
Svetlana Milo{evska Aku{erka vo Oddelenie za intenzivna nega na novorodeni
Zagorka Milo{evska Likvidator
Divna Mitevska Konter
Beti Mitovska Bolni~ar (~ista~)
Qubi{a Mitrevski Blagajnik
Kata Mitrovska sadomija~ laboratoriski
Verica Mi{eva Oddelenska Medicinska sestra - aku{erka na oddelenie za peripartalna intenzivna nega
Tawa Mi{evska Bolni~ar
Sne`ana Mi{oska Aku{erka vo Oddelenie za intenzivna nega
Meri Mladenovska Oddelenska aku{erka vo Oddelenie za inferitilitet i asistirana reprodukcija
Vesna Mladenovska Medicinski Laborant
Zora Mladenovska Bolni~ar (~ista~- transporter) na oddelenie ginekologija 7. sterilitet
Marina Mom~ilovska laborant vo citolo{ka laboratorija
Sne`ana Nacevska Bolni~ar (higieni~ar)
Sne{ka Nackova Bolni~ar (~ista~-transporter)
Suzana Nackova Bolni~ar (higieni~ar) vo Oddelenie Operacioni sali
Biqana Najdovska Blinxova Medicinska Sestra
Slobodanka Naseva Otse~na sestra vo Otsek "A" vo Oddelenie puerperium
Elena Nastovska Aku{erka vo Oddelenie za intetnzivna peripartalna nega i terapija
Rosa Naumovska Doktor na medicina
Verka Naumovska Aku{erka vo Oddelenie za ambulantno poliklini~ka dejnost
Stojka Na}evska Oddelenski Medicinski laborant na oddel."15"za urgentno gin.aku{.biohem.dejnost
Zorica Nedelkoska Oddelenska Medicinska sestra vo Oddelenie uroginekologija 2
Dobrila Nelovska Medicinska Sestra - instrumentarka vo Oddelenie Operacioni sali
Nata{a Nestovska Laborant
Elica Ne{i} Bolni~ar(~ista~-transporter)
Traj~e Ne{i} Bolni~ar (~ista~-transporter) vo operacioni sali
Olgica Ne{ovska Aku{erka vo oddelenie urgentna ginekologija
Ilinka Nikoli} Oddelenska Medicinska sestra vo ginekologija 2.
Tawa Nikolova Lekar na specijalizacija, pomlad asistent
Elena Nikolovska Lekar Specijalist - pomlad asistent
Nadica Nikolovska Aku{erka vo Ambulantno poliklini~ka dejnost
Pala Nikolovska Aku{erka na (intenzivna nega)na neonatologija
Radojka Nikolovska Sobna Sestra - Aku{erka na neonatologija
Velka Nikolovska Bolni~ar (~ista~-transporter) vo rodilni sali
Gordana Nineska Aku{erka vo Rodilna sala
Zora Ognenovska Medicinska sestra vo Oddelenie ambulantno poliklini~ka dejnost
Muhasije Osmani Aku{erka vo oddel za novorodeni deca
Lidija Pala{evska Rakovoditel na Oddelenie za anestezija i reanimacija vo ginekologija,Lekar Specijalist-Primarius
Daniela Papu~koska Servirka(so SUU )
Cveta Pavlova Fakturist za ambulantski uslugi
Milka Pavlovska Otse~en Laborant vo citolo{ka labaratorija
Borivoje Pavlovski Lekar Specijalist-pomlad asistent
Daniela Pecevska Medicinska Sestra - aku{erka
Nevena Peh~evska [ef na Otsek "B"-intervencii i tranzitorna nega vo Oddelenie za novorodeni deca, lekar specijalist-primarius pedijatar
Vesna Pekova Medicinska Sestra
Lile Pendarovska Servirka
Elizabeta Petkovska Rakovoditel na Oddelenie za neonatalna intenzivna nega i terapija, lekar specijalist po pedijatrija
Tawa Petkovska Medicinska Sestra-aku{erka vo Oddelenie za intenzivna peripartalna nega i terapija
Vesna Petkovska Medicinska sestra vo oddel intenzivna nega
Sa{o Petkovski medicinski tehni~ar vo operaciona sala - sterilizacija
Gorica Petrovska Bolni~ar (higieni~ar-transporter) vo oddelenie rodilni sali
Milena Petrovska Oddelenska Sestra na oddelenie ginekologija 6.- interventna eho sonografija
Qubica Petrovska Aku{erka vo oddelenie za novorodeni deca
Timka Petrovska Bolni~ar (~ista~, rabotnik, transporter na ve{ i |ubre)
Velika Petrovska Bolni~ar (transporter) na ginekologija 3. i ginekologija 4.
Vladanka Petrovska Servirka (so SUU)
Qup~o Petrovski Rakovoditel na Oddelenie za prenatalna dijagnoza i fetalna terapija specijalist primarius
Simonida Petru{eva Medicinska Sestra vo rodilni sali
Vera Petru{evska Oddelenska aku{erka vo Oddelenie za ginekolo{ka onkologija 1
Violeta Petru{evska Medicinska laborant
Maja Popova Biolog - Biohemi~ar na specijalizacija vo oddel. za citogenetska laboratorija
Branislav Popovi} Rakovoditel na sektor za administrativno,pravno i kadrovo rabotewe,informatika i programirawe
Rusanka Popovska Rakovoditel na otsek za tretman na bolka - GAK, lekar specijalist
Sne`ana Popovska Lekar Specijalist
Zora Popovska Lekar na Specijalizacija
Sne`ana Protu|erova Aku{erka - instrumentarka vo Operacioni sali
Margarita Radevska Bolni~ar (higieni~ar - transporter) na oddelenieto ginekologija " 3 " i " 4 "
Vesna Radinska Aku{erka na Oddelenie za patolo{ka i visoko rizi~na bremenost
Jasmina Rafajlovska Socijalen rabotnik
Blagojka Risteska [najder
Irena Risteska Lekar Specijalist, pomlad asistent
Tatijana Ristevska Fakturist za ambulantski uslugi
Draga Ristovska Aku{erka vo Oddelenie ambulantno poliklini~ka dejnost
Elena Ristovska Aku{erka vo oddelenie puerperium
Jordanka Ristovska Bolni~ar (higieni~ar)
Sadija Rizvanovi} Aku{erka vo oddel za intenzivna nega
Igor Samarxiski Rakovoditel na Oddelenie za intenzivna i peripartalna nega i terapija lekar specijalist
Slavejko Sapunov Rakovoditel na Oddelenie za ifertilitet i asistirana reprodukcija doktor na nauki,redoven   profesor
Violeta Sarafinovska Otse~na Visoka Medicinska sestra na oddelenie za ginekolo{ka onkologija 1,otsek"A"
Mirjana Sazdova Otse~na Medicinska sestra na otsek "a" vo oddelenie za urgentna ginekologija i dnevna bolnica
Liljana Sazdovska Programer vo Slu`ba za nemedicinska dejnost c h r
Marina Sekulovska Xon Referent za presmetka na plati
Biljana Serafimovska Aku{erka - Instrumentarka vo oddelenie operacioni sali
Sne`ana Siljanoska Transporter-~ista~
Aneta Sima Lekar Specijalist, pomlad asistent
Beti Simonoska Medicinska sestra-aku{erka vo oddelenie za onkologija
Andrijana Simonovska Medicinska sestra
Velika Simonovska Aku{erka vo intenzivna nega na neonatologija
Sa{o Simonovski Transporter-~ista~
Atanas Sivevski Rakovoditel na Oddelenie za anestezija i reanimacija vo aku{erstvo, lekar specijalist magister primarius
Elena Slavenska Rakovoditel na Otsek za ambulantna predoperativna priprema i ekg, lekar specijalist anesteziolog
@aneta Smilevska Aku{erka vo oddelenie za patolo{ka bremenost
Verka Smilevska Bolni~ar (higieni~ar- transporter) na patolo{ka bremenost 1. i 2.
Silvana Sofreska Bolni~ar(higieni~ar-transporter)
\or|i Sokolov Kurir-ranesuva~ na materijali
Slavjanka Spaseska Referent za platen promet
Cena Spasovska Aku{erka vo oddelenie intenzivna nega
Daniela Spasovska Medicinska Sestra na Oddelenie za anestezija
Sa{o Spasovski Lekar Specijalist
Kata Spirovska Oddelenska Sestra na oddel za kontrola na fertilitet i urg.gin.- dnevna bolnica
Nikola Spirovski Operator na Kompjuter - aku{erski istorii
Cvetanka Srbinovska ^ista~ - Transporter
Suzana Stamenkovska Bolni~ar(higieni~ar)
Stojna Stankoska Servirka
Sowa Stankovi} Medicinska Sestra na oddelenieto za novorodeni deca (neonatologija)
Julija Stan~eska Laborantski Tehni~ar
Elena Stavrovska Aku{erka
Adela Stefanija Lekar Specijalist Magister vo Oddelenie Puerpirium.
Verka Stefanovska Otse~na Sestra na otsek 'a' za zdravi deca na neonatologija
Liljana Stefkovska Bolni~ar (higieni~ar-transporter) na patolo{ka bremenost 1. i 2.
Cveta Stoilkovska Fakturist - Operator na terminal
Angelina Stojanova Bolni~ar (transporter) na ginekologija 1. i 2.
Gordana Stojanovska Instrumentarka Vi{a Medicinska Sestra-aku{erka vo operaciona sala
Jasmina Stojanovska Servirka (so SUU)
Magde Stojanovska Aku{erka na (intenzivna nega) na neonatologija
Sne`ana Stojanovska Bolni~ar(higieni~ar-transporter) na oddelenieto rodilni sali
Danica Stojkova Aku{erka vo peripartalna intenzivna nega
Jagoda Stojkovska Aku{erka vo mle~na kujna na Oddelenie za neonatalna intenzivna nega i terapija
Silvana Stojkovska Bolni~ar(higieni~ar-transporter)
Marjan Stojovski Rakovoditel na oddelenie operativen blok so operacioni sali vonreden profesor  doktor na nauki
Sa{o Stoj~evski Rakovoditel na Oddelenie za Ambulantno poliklini~ka dejnost Lekar Specijalist Magister
Tatjana Sto{evska Lekar Specijalist pedijatar neonatolog
Trajanka Sto{i} Aku{erka vo Oddelenie za uroginekologija 1
Quba Strebrevska Bolni~ar
Maja Strezoska Materijalen-finansov knigovoditel
Jagodinka Stroimanovska Bolni~ar (higieni~ar-transporter)vo rodilni sali
Dragan Tanturovski [ef na Otsek "A" na Oddelenie Ginekologija 1 Lekar specijalist primarius magister
Katerina Tasevska Medicinska Sestra
Nada Terzioska Otse~en Laborant vo Klini~ka endokrinolo{ka i biohemiska ambulanta
Keti Todorova Aku{erka vo Oddelenie za urgentna ginekologija
Irena Todorovska Lekar Specijalist ,pomlad asistent
Olgica Todorovska Aku{erka vo oddel za novorodeni zdravi
Valentina Tofiloska Lekar na specijalizacija
Marjan Tofilov Bolni~ar(higieni~ar - transporter)
Nada Tofoska Aku{erka - instrumentarka vo operaciona sala
Gligor Tofoski [ef na Otsek urgentna ginekologija i dnevna bolnica Lekar Specijalist Magister
@aneta To{eska Markova Aku{erka Instrumentarka vo operaciona sala
Kristina To{inska Aku{erka na (intenzivna nega)na neonatologija
Milka Trajanova Rakovoditel na odddelenie za urgentna medicina i dnevna bolnica Lekar specijalist-primarius
Kornelija Trajkova Lekar Specijalist, pomlad asistent
Zora Trajkova Aku{erka vo poliklini~ka dejnost
Eleonora Trajkovska Aku{erka vo Oddelenie za onkologija
Tawa Trajkovska Aku{erka na (intenzivna terapija) na neonatologija
Vesa Trajkovska Otse~na sestra-aku{erka na odelenie ginekologija 4
Vladimir Trajkovski Lekar Specijalist, pomlad asistent
Penka Trpevska Deloven Sekretar- korespondent
Zoran Trpevski Bolni~ar(transporter) na oddelenie za kontrola na fer.i urg.gin.-dnevna bolnica
Valentina Ugrinovska Aku{erka na Oddelenie za urgentna ginekologija i Dnevna bolnica
Lepa Urdarevi} Aku{erka vo intenzivna nega na novorodeni deca
Sun~ica Vaseva Operator na terminal obrabotka na istorii
Svetlana Vasilevska Daktilograf za medicinska dokumentacija
Vesna Vasilevska Aku{erka vo intenzivna nega na oddelenie za novorodeni deca
Mirjana Vaskovska Samostoen referent za stoki i uslugi
Marijana Veli~kova Medicinski laborant
Gabriela Veli~kovska Medicinski laborant
Ru{ka Veli~kovska Aku{erka vo oddelenie intenzivna nega
Milica Velkovska Bolni~ar(higieni~ar-transporter) na neonatologija
Svetlana Velkovska Arhivar
Violeta Velkovska Medicinski Laborant
Daniela Veselinovska Laborantski Tehni~ar
Arta Vojnika Lekar na specijalizacija
Elena Xikova Lekar Specijalist ,pomlad asistent
Hankija Xuxevi} Aku{erka na intenzivna nega na neonatologija
Biljana Zafirova Medicinska sestra
Zagorka Zdravkovska Bolni~ar(higieni~ar-transporter)
Elizabeta Zisovska Rakovoditel na Oddelenie za novorodeni deca ,asistent lekar specijalist doktor na nauki ,primarius, vi{ nau~en sorabotnik
Emilija Zlatkovi} Aku{erka vo Oddelenie za Urgentna Ginekologija i Dnevna bolnica
Ofelija [endova Rakovoditel vo sektor so posebni odgovornosti i ovlastuvawa
Aleksandra [terjovska Medicinski laborant
@ikica [umkoski Pomo{nik magacioner
Julijana \orgieva Servirka (so SUU) - odgovorna
Roza \or|evi} Sobna Sestra-Aku{erka na neonatologija
Aleksandra \or|ievska Aku{erka vo intenzivna nega
Bisera \or|ievska Lekar Specijalist
Blaguwa \or|ievska Bolni~ar(higieni~ar-transporter)
Milica \or|ievska Bolni~ar(higieni~ar- transporter) na neonatologija
Silvana \or|ievska Glavna aku{erka specijalist
Rada \or|ioska Aku{erka vo poliklini~ka dejnost
Vesna \or|ioska Otse~na Vi{a aku{erka vo Otsek "A" vo Oddelenie za intenzivna peripartalna nega i terapija
Milka \or|iska Aku{erka vo Oddelenie za ambul.poliklini~ka dejnost kabinet za urodinamika
Marjan \o{ev Laborantski Tehni~ar
Milica \o{evska Otse~na Medicinska sestra na otsek"a" na oddelenie za interventna sonografija
Qirije \ureci Aku{erka vo rodilna sala
Qubinka \urovska Presmetuva~ - Obra~unec
Suzana \urovska Bolni~ar(higieni~ar-transporter)
Slavica \ur~inovska Servirka (so SUU)
Ivo ]aev Doktor na medicina
Hristina ]osovska Aku{erka na Oddelenie za urgentna ginekologija i dnevna bolnica
Desana ^adinoska Aku{erka instrumentarka vo operaciona sala
Milica ^akovska Lekar Specijalist
Vera ^alovska Referent za priem na ambulantni bolni
Liqana ^ameva Oddelenska Medicinska sestra na oddelenie za prenatalna dijagnoza i fatalna terapija
Katica ^olakova Referent za nastava i biblioteka
Kiro ^urlinov Rakovoditel na Otsek za anestezija i reanimacija pri GUTS operacii,lekar  specijalist