Example for Validator
Make your own free website on Tripod.com

Презиме Име E M a i l
Претходен стаж
години месеци денови
коефициент на
сложеност услови раководење
прв датум - тековен Country
втор датум - на вработување